Menu Zamknij

Informacje / statut

STATUT ARCHIWUM I MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO
W BIAŁYMSTOKU


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku działa na podstawie przepisów prawa kościelnego, właściwych ustaw państwowych o muzeach i archiwach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku jest wyodrębnioną organizacyjnie instytucją Archidiecezji Białostockiej.
 2. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne posiada własny REGON.
 3. Siedzibą Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego jest miasto Białystok.
 4. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne używa podłużnej pieczęci „Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku, ul. Warszawska 48, 15-077 Białystok” oraz pieczęci okrągłej z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej i napisem w otoku „Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku”.

Rozdział II. Zadania i zakres działania

§3

 1. Do zakresu zadań Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego należy:
  1) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych i muzealnych;
  2) prowadzenie działalności naukowej i oświatowej w dziedzinach określonych w pkt. 1);
  3) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach;
  4) prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej.
 2. Celem działalności Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego jest także ochrona dóbr kultury religijnej oraz upowszechnianie wiedzy o roli Kościoła w dziejach Polski.

Rozdział III. Zasób archiwalny i muzealny

§4

W skład zasobu Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku wchodzą:
1) archiwalia wytworzone na terenie obecnej Archidiecezji Białostockiej lub dawnej (Archi)diecezji Wileńskiej oraz z terenu innych diecezji przekazane do Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego na własność lub w depozyt;
2) archiwalia instytucji i organizacji kościelnych przekazane do Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w przypadku zakończenia lub zawieszenia ich działalności;
3) archiwalia i spuścizny przyjęte na własność lub w formie depozytu od osób fizycznych oraz kościelnych i niekościelnych osób prawnych;
4) zbiory fotograficzne, kartograficzne i innych nośników informacji;
5) archiwalia zgromadzeń zakonnych;
6) zbiór duplikatów ksiąg metrycznych;
7) zabytki sztuki sakralnej oraz pamiątki życia i kultury przekazane do Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego na własność lub w depozyt.

§5

Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku powiększa swe zasoby przez:
1) przejmowanie materiałów archiwalnych oraz obiektów zabytkowych z Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz z parafii i dekanatów;
2) darowizny od osób prywatnych oraz instytucji kościelnych i świeckich;
3) przyjmowanie archiwaliów oraz obiektów zabytkowych w depozyt;
4) kupno.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna

§6

W skład Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku wchodzą:
1) Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku
2) Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku.
3) Archiwum Metryczne jako wyodrębniona jednostka Archiwum Archidiecezjalnego.

§7

Do zakresu zadań Archiwum Archidiecezjalnego należy:
1) gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja materiałów archiwalnych;
2) porządkowanie, uzupełnianie, inwentaryzacja i naukowe opracowywanie materiałów archiwalnych;
3) digitalizacja zbiorów;
4) udostępnianie materiałów archiwalnych osobom i instytucjom kościelnym, naukowym oraz innym w granicach przewidzianych przez prawo kościelne oraz Regulamin Archiwum;
5) sprawowanie nadzoru nad przekazanymi do Archiwum aktami Kurii Metropolitalnej, archiwaliami parafialnymi i dekanalnymi Archidiecezji Białostockiej oraz Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

§8

Do zakresu zadań Muzeum Archidiecezjalnego należy:
1) przechowanie, zabezpieczanie i konserwacja zabytków sztuki religijnej, oraz pamiątek życia i kultury,
2) przechowanie planów, projektów, makiet, fotografii obiektów sakralnych i kościelnych;
3) inwentaryzowanie zbiorów muzealnych i ich naukowe opracowywanie;
4) organizowanie wystaw muzealnych;
5) udostępnianie materiałów muzealnych osobom i instytucjom kościelnym, naukowym oraz innym w granicach przewidzianych przez Regulamin Muzeum;
6) sprawowanie nadzoru nad zabytkami na terenie Archidiecezji Białostockiej.

§9

Do zakresu zadań Archiwum Metrycznego należy:
1) przechowywanie odpisów parafialnych ksiąg metrycznych;
2) dokonywanie zmian zapisu i uzupełnianie odpisów ksiąg parafialnych zgodnie ze zmianami w księgach parafialnych;
3) sporządzanie uwierzytelnionych wypisów z ksiąg metrycznych;
4) udostępnianie ksiąg metrycznych.

§10

Szczegółowe zadania i organizację wyodrębnionych komórek w §6 jednostek oraz sposób realizacji powierzonych im zadań określają regulaminy.

Rozdział V. Kierownictwo. Pracownicy

§11

 1. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Białostocki. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.
 2. Dyrektor Archiwum i Muzeum podlega Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu, przed którym odpowiada za całokształt działalności Archiwum i Muzeum.
 3. Dyrektorowi Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego podlegają i służą pomocą kustosz Archiwum Archidiecezjalnego, kustosz Muzeum Archidiecezjalnego i kierownik Archiwum Metrycznego. Mianuje ich i odwołuje Arcybiskup Metropolita Białostocki. Ich urząd jest kadencyjny. Kadencja trwa pięć lat i może być przedłużana na kolejne pięciolecia.

§12

 1. Dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego kieruje całokształtem działalności Archiwum i Muzeum oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych.
 2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
  1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych;
  2) reprezentowanie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego na zewnątrz;
  3) ogólny nadzór nad zasobami i majątkiem Archiwum i Muzeum;
  4) współpraca z Kurią Metropolitalną Białostocką i jej wydziałami;
  5) przedkładanie Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu sprawozdań rocznych z działalności Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego.
 3. Kustosze i kierownik Archiwum Metrycznego odpowiadają przed dyrektorem za prawidłową realizację powierzonych im zadań.
 4. Zakres obowiązków kustoszy, kierownika Archiwum Metrycznego oraz pozostałych pracowników Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego ustala dyrektor Archiwum i Muzeum.

Rozdział VI. Majątek Archiwum i Muzeum

§13

 1. Majątek Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego stanowi własność Archidiecezji Białostockiej i może być wykorzystywany zgodnie z celami statutowymi.
 2. Finansami Archiwum i Muzeum zarządza dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego. Jeśli czynność prawna przekracza wartość dwukrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w gospodarce wymagana jest wcześniejsza zgoda ekonoma Archidiecezji Białostockiej.
 3. Dyrektor Archiwum i Muzeum przygotowuje każdego roku zestawienie przychodów i wydatków zgodnie z przepisami prawa partykularnego.

§14

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§15

 1. Statut wymaga zatwierdzenia przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

***

Niniejszy Statut z dniem dzisiejszym zatwierdzam i ogłaszam.

L.S.                       

Abp Edward Ozorowski    
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Ks. Andrzej Kakareko
KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 4 maja 2012 roku
Nr 223/12/A