Menu Zamknij

INFORMACJE O PROJEKCIE ZREALIZOWANYM PRZEZ ARCHIDIECEZJĘ BIAŁOSTOCKĄ W RAMACH RPOWP 8.3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej”, Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Archidiecezja Białostocka zrealizowała w latach 2016 – 2019 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Ochrona i cyfrowe udostępnianie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”.

Głównym celem projektu jest ochrona i zwiększenie dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego regionu poprzez kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie, poprawę warunków przechowywania i ekspozycji oraz digitalizację i cyfrowe udostępnienie zasobów Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku.

Cele bezpośrednie projektu – w wyniku realizacji projektu poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę warunków przechowywania i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego poprawi się stan ochrony bezcennych obiektów zgromadzonych w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Poprzez wirtualizację i wdrożenie nowych form prezentacji i interakcji z odbiorcami dziedzictwa kulturowego nastąpi wzrost partycypacji społeczeństwa w kulturze i szeroka promocja duchowych walorów regionu.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie:
  • przy zbiorze rękopisów na podłożu pergaminowym z I połowy XVI w – 17 obiektów,
  • przy osiemnastowiecznych paramentach liturgicznych – 2 obiekty:
   • Ornat biały z XVIII – wpisany do rejestru zabytków ruchomych pod nr rejestru B-38 [241 poz. 13],
   • Ornat zielony z 1734 r. – wpisany do rejestru zabytków ruchomych pod nr rejestru B-38 poz. 63,
  • przy 2 obiektach sztuki sakralnej z XVII-XVIII (malarstwo i rzeźba):
   • obraz „Ukrzyżowanie”, wpisany do rejestru zabytków ruchomych decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku dnia 16 marca 2016 r., l.dz. R.5140.12.2016.AW,
   • rzeźba „Św. Józef z Dzieciątkiem”, wpisana do rejestru zabytków ruchomych decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku dnia 16 marca 2016 r., l.dz. R.5140.12.2016.AW.
 2. Digitalizacja i wirtualizacja wybranych zbiorów i przestrzeni muzealnej Archiwum
  i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku oraz zastosowania nowych technologii wizualizacji i komunikacji z odbiorcą.
 3. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej,  umożliwiającej utrzymane wymaganych wartości wilgotności i temperatury powietrza w ścisłe określonych granicach, w pomieszczeniach magazynowych, archiwalnych i serwerowni, gdzie przechowane są cenne zbiory.
 4. Zakup sprzętu i wyposażenie do przechowywania i ekspozycji zabytkowych zbiorów:
  • gablot do ekspozycji XVI-XVII wiecznych rękopisów,
  • postumentu w kształcie kolumny do ekspozycji rzeźby „Św. Józef z Dzieciątkiem”,
  • dysku twardego zapewniającego wystarczającą przestrzeń dyskową serwera w celu długotrwałego i bezpiecznego przechowywania danych wytworzonych w procesie digitalizacji.

Wartość projektu: 236 034,42 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 629,24 PLN