Menu Zamknij

Dezynfekcja

 1. Dezynfekcja chemiczna w komorze fumigacyjnej TEPRO typu UDA 801B odbywa się przy użyciu gazu rotanox (Gaz S–9), będącego mieszaniną zawierającą 9% tlenku etylenu i 91% dwutlenku węgla.
 2. Przebieg procesu opisują poniższe parametry:
  • a) temperatura procesu: ok. 30oC
  • b) czas wstępnego nawilżania i nagrzewania materiałów: 180 min.
  • c) wilgotność względna w fazie wstępnej: ok. 50%
  • d) czas dezynfekcji właściwej: 36 h
  • e) próżnia końcowa w pustej komorze: -0,095 MPa
  • f) próżnia robocza z rotanoksem: -0,03÷-0,02 MPa
  • f) cykle przewietrzania – 3 cykle po 2 h + 1 cykl 24 h + 1 cykl 1 h
  • g) kwarantanna – minimum 5 dni
 3. Teoretyczna pojemność komory fumigacyjnej wynosi 0,80 m3-1,00 m3 = 3,5-4,0 mb. Załadunek możliwy jest w przestrzeni o kształcie walca o wymiarach: średnica nominalna – 800 mm, długość robocza – 1200 mm.
 1. W ramach oferowanej usługi Wykonawca zapewnia przeprowadzenie procesu dezynfekcji powierzonych materiałów w komorze fumigacyjnej TEPRO UDA 801B, zgodnie z powszechnie przyjętymi normami i standardami.
 2. Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i oceny skuteczności dezynfekcji.
 3. Wykonawca nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz nie prowadzi oceny przygotowania materiałów do procesu dezynfekcji.
 1. Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopisma, materiały archiwalne, inne dokumenty na nośniku papierowym.
 2. Nie świadczy się usług w zakresie dezynfekcji: obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, elementów wystroju wnętrz itp.
 3. Z dezynfekcji wyłączone są w szczególności: materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, wrażliwe materiały fotograficzne, pergamin itp. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku etylenu i innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej TEPRO UDA 801B) spoczywa na Zleceniodawcy.
 4. Do dezynfekcji nie są przyjmowane materiały nadmiernie zawilgocone, których wilgotność względna przekracza 70%.
 5. Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są wyłącznie do oddzielnej dezynfekcji.
 1. Wykonawca gwarantuje dochowanie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia parametrów procesu dezynfekcji zgodnych ze standardami przewidzianymi dla materiałów archiwalnych i księgozbiorów. Usługa realizowana jest z zachowaniem klauzuli poufności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Wykonawca może odmówić usługi w odniesieniu do materiałów, które naruszają ustawę o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Archidiecezja Białostocka. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.
 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia powierzonych materiałów będące wynikiem oddziaływania tlenku etylenu i innych czynników fizycznych, wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej TEPRO UDA 801B.
 2. Z uwagi na całkowitą lub częściową oporność na działanie tlenku etylenu niektórych gatunków i szczepów mikroorganizmów (dotyczy zwłaszcza gatunków i szczepów endemicznych, nie występujących w naszej strefie klimatycznej), Wykonawca nie gwarantuje pełnej skuteczności biobójczej dezynfekcji. Tym samym brak pełnej skuteczności dezynfekcji nie stanowi podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy.
 1. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek dostarczenia powierzanych materiałów do siedziby Wykonawcy i wniesienia ich na własny koszt i ryzyko do magazynu wstępnego.
 2. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek odbioru materiałów po procesie dezynfekcji wprost z siedziby Wykonawcy (z magazynu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny koszt i ryzyko.
 3. W przypadku prowadzenia dezynfekcji materiałów niezapakowanych w pojemniki, lub pakowanych bezpośrednio przed procesem w pojemniki wykonawcy, Zleceniodawca dodatkowo winien ułożyć dostarczone materiały na wskazanych platformach i z nich je odebrać.
 4. Materiały do dezynfekcji winny być dostarczone w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi zgodnie z przyjętym zobowiązaniem.
 5. Zleceniodawca powinien odebrać powierzone materiały niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi.
 6. Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od Zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny. W przypadku większych zleceń Wykonawca może zażądać dostarczenia i odbioru materiałów, będących przedmiotem jednego zlecenia, w kilku turach.
 1. Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, szczegółowy wykaz materiałów powierzanych do dezynfekcji.
 2. Wykonawca dokonuje pokwitowania przyjęcia materiałów do dezynfekcji na egzemplarzu przeznaczonym dla Zleceniodawcy.
 3. Wykonawca wydaje Zleceniodawcy zaświadczenie dokumentujące przebieg dezynfekcji.
 4. Odbiór dezynfekowanych materiałów potwierdza protokół odbioru materiałów Zleceniodawcy sporządzany przez Wykonawcę.
Cennik usług dezynfekcji w komorze fumigacyjnej (brutto)
 • Cena dezynfekcji 1 pełnego wsadu – 800 zł
 • Cena dezynfekcji 1 obiektu do formatu A4 o grubości do 0,1 mb – 50 zł
W przypadkach nie mieszczących się w w/w ustaleniu opłata jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym.

Nr konta bankowego:
49 80630001 0100 0201 2830 0001
Kod SWIFT dla przelewów transgranicznych: POLUPLPR
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku
ul. Warszawska 48 15-077 Białystok
Tytułem: Dezynfekcja w komorze fumigacyjnej

Białystok, 2 stycznia 2023 r.

Termin realizacji zlecenia
Wykonawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których – pomimo zachowania należytej staranności – nie mógł przewidzieć.

Ks. Tadeusz Kasabuła
L.S
Dyrektor
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego
w Białymstoku

Białystok, 2 stycznia 2023 r.