Menu Zamknij

Reprografia

Cennik usług archiwalnych świadczonych w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku

I. ZAKRES USŁUG ARCHIWALNYCH

 1. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku (dalej AMAB) nieodpłatnie świadczy usługi w zakresie wyszukiwania dokumentów dla potrzeb sądów, prokuratur i polskich placówek dyplomatycznych oraz organów władzy publicznej, pod warunkiem, że AMAB nie wykonuje przy tym zadań ciążących na Zamawiającym, oraz że Zamawiający dokładnie określi zakres poszukiwań.
 2. Decyzja o zakwalifikowaniu obiektu do skopiowania celem udostępnienia go osobom prywatnym lub instytucjom nie wymienionym w p. 1. należy do Kustosza Archiwum lub Dyrektora AMAB. Kwestie wątpliwe lub nieobjęte niniejszym aktem rozstrzyga Dyrektor AMAB.

II. OPŁATY (brutto)

 1. Wydawanie zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wypisów, mających
  w obrocie prawnym rangę zaświadczenia – 70 zł.
 2. Wyszukiwania akt dla osób prywatnych pod warunkiem, że wnioskodawca poda dane poszukiwanej osoby oraz miejscowość i rok zdarzenia (dotyczy głównie poszukiwań genealogicznych):
  – kwerenda wstępna celem ustalenia zasadności dalszych poszukiwań w zbiorach AMAB – 50 zł/pierwsza godz. (kwota nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnego wyniku kwerendy)
  – wysokość opłaty za każdą następną rozpoczętą godzinę pracy archiwisty wynosi 50 zł i może być wyższa, gdy jest uwarunkowana dodatkowymi czynnościami np. odczytaniem i tłumaczeniem tekstów, długotrwałą kwerendą w magazynach itp.

Rozpoczęcie kwerendy następuje po wpłynięciu opłaty za usługę na wskazany rachunek bankowy AMAB. Przekazanie materiałów dokonuje się drogą e-mailową, pocztą tradycyjną lub do rąk własnych.

III. REPROGRAFIA

 1. AMAB wykonuje usługi reprograficzne w formie skanów tylko z materiałów zdigitalizowanych.
 2. Fotokopie oryginałów AMAB wykonuje jedynie dla udokumentowanych potrzeb naukowych. Decyzja o ich sporządzeniu należy do Kierownika Archiwum Metrycznego lub Kustosza Archiwum. Przypadki „szczególne” rozstrzyga Dyrektor AMAB.
 3. Cena skanu lub fotokopii jednej stronicy akt – 10 zł brutto.
 4. Przekazanie zamawiającemu skanów lub fotokopii tylko drogą e-mailową lub do rąk własnych następuje po wpłynięciu opłaty za usługę na wskazany rachunek bankowy AMAB.

Nr konta bankowego:
49 8063 0001 0100 0201 2830 0001

Kod SWIFT dla przelewów transgranicznych: POLUPLPR
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku
ul. Warszawska 48 15-077 Białystok

Tytułem: Kwerenda nr (podany w korespondencji) albo Reprografia nr (podany w korespondencji)

Cennik wchodzi w życie 2 stycznia 2023 r.

Ks. dr Tadeusz Kasabuła
L.S.
Dyrektor
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku

Ks. dr Piotr Augustynowicz
L.S.
Ekonom
Archidiecezji Białostockiej