Menu Zamknij

Wynajem pomieszczeń

Regulamin wynajmu sali
w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku

§1
Zasady wynajmu i rezerwacji

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu sal w budynku Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku (dalej AMAB), przy ul. Warszawskiej 48 w Białymstoku.
 2. Rezerwacja sali dokonywana jest przez Najemcę po bezpośrednim kontakcie z Dyrektorem AMAB i po wypełnieniu formularza zamówienia
  (pobierz formularz):

  tel. +48 85 732 40 44
  w godz: 9.00 – 13.30 (pn., wt., czw., pt.), w środy: 13.00 – 17.30
  e-mail: aab@archibial.pl
 3. Najemca, w terminie 14 dni przed dniem rezerwacji wpłaca Wynajmującemu zaliczkę w wysokości 20% przewidywanych kosztów najmu, na wskazany rachunek bankowy Wynajmującego.
 4. Sala konferencyjna dostępna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach 10:00 – 18.00.
 5. Sale ekspozycyjne są dostępne w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9:00-13:30, w środę w godzinach 13:00-17:30. Dopuszcza się wynajem sali w godzinach innych niż wskazane po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.
 6. Bez kosztowe anulowanie rezerwacji sali możliwe jest na 14 dni roboczych przed planowaną datą wynajmu drogą mailową, lub telefonicznie.
 7. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany w pkt. 6 Wynajmujący obciąży rezerwującego 20% kosztów wynajmu sali, które pobierze z przekazanej przez Najemcę zaliczki.

§2
Opłaty

 1. Za wynajem sali obowiązują następujące opłaty:
  Sala konferencyjna – 60 miejsc, wentylacja elektromechaniczna, klimatyzacja, ekran interaktywny, rzutnik multimedialny, możliwość podłączenia komputera
  cena brutto:
  – do 2 godzin – 300 zł
  – każda następna rozpoczęta godzina – 100 zł.

  Nadzór imprezy:
  Pracownicy (min. 1 osoba) – 100 zł brutto/pracownik (ryczałt za 2 godziny) + 50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.

  Sala ekspozycyjna – parter
  cena brutto dla wystaw:
  – do 10 dni roboczych – 500 zł
  – każdy dzień dodatkowy – 40 zł

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest negocjacja wyżej wymienionych opłat. Ostateczna decyzja co do ewentualnego obniżenia wysokości lub zwolnienia z opłat za wynajem sali należy do Dyrektora AMAB.
  W celu przedstawienia uzasadnienia co do ewentualnej negocjacji wysokości opłat, należy skontaktować się z Wynajmującym przed wysłaniem wypełnionego formularza (tel. i adres e-mail w §1 pkt. 2).
  Z opłat zwolnione są instytucje Archidiecezji Białostockiej (seminarium duchowne, parafie, Caritas Archidiecezji Białostockiej itp.)
  Opłata za wynajem sali naliczana jest zgodnie z wypełnionym przez Najemcę formularzem zamówienia.
 2. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, Wynajmujący naliczy opłatę za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu odnośnie sali konferencyjnej i za każdy dodatkowy dzień najmu odnośnie sali ekspozycyjnej, według cennika.
 3. Płatność za wynajem sali nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego w dniu wykonania usługi. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej wystawienia.
 4. Płatności należy dokonać przelewem na nr rachunku podany na fakturze.

§3
Usługi dodatkowe

 1. W cenie wynajmu sali konferencyjnej Wynajmujący udostępnia Najemcy rzutnik multimedialny oraz ekran i nagłośnienie.
 2. Wynajmujący nie udostępnia laptopa.
 3. W przypadku korzystania z własnego sprzętu (laptopa) należy umożliwić Wynajmującemu podłączenie i sprawdzenie go przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 4. Najemca może korzystać z szatni obsługiwanej przez pracownika AMAB. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 5. Wynajmujący zapewnia nieodpłatnie sześć miejsc parkingowych dla uczestników spotkania.

§4
Obowiązki Najemcy i uczestników spotkania

 1. Najemca zobowiązany jest do:
  a) utrzymania porządku i czystości w trakcie trwania spotkania
  b) usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu spotkania
  c) przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów BHP, zasad współżycia społecznego, w szczególności do poszanowania wartości chrześcijańskich.
 2. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku ze spotkaniem ponosi Najemca.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej sali w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia sali. Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe na rzecz Najemcy, Najemca odpowiada jak za własne działania.
 4. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajętej sali Wynajmujący stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw oraz dokona napraw, zaś Najemca pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzeń w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

§5
Przepisy końcowe

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia sali jeżeli koliduje to ze statutową działalnością AMAB, oraz jeżeli charakter organizowanego spotkania jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Wynajmującego.
 2. Złożenie zamówienia na wynajem sali oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  Nr konta bankowego:
  49 8063 0001 0100 0201 2830 0001
  Kod SWIFT dla przelewów transgranicznych: POLUPLPR
  Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku
  ul. Warszawska 48 15-077 Białystok
  Tytułem: Wynajem sali

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 r.

Ks. dr Tadeusz Kasabuła
L.S
Dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku

Ks. dr Piotr Augustynowicz
L.S
Ekonom Archidiecezji Białostockiej